ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายๆ ผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายๆ ผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

หลายท่านอาจมีความอยากลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไปตามกาลเวลา แต่ปัญหาหลักในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์คือเรื่องของเงินทุนที่จำเป็นต้องใช้ทุนจำนวนมากหากท่านต้องการซื้อและเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เอง ทำให้หลายคนที่อยากลงทุนก็ต้องพักแผนเพื่อรอเก็บสะสมทุนกันต่อไป แต่ปัจจุบันนั้นมีช่องทางให้เราสามารถลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเป็นเจ้าของด้วยตัวเอง โดยการลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แทน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คือ กองทุนที่รวบรวมเงินจากนักลงทุน ในรูปแบบของการขายหน่วยลงทุน และนำเงินที่ได้ไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเช่า โดยที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นมาเพื่อการพัฒนาหรือขายต่อ ซึ่งผลตอบแทนหรือรายได้ที่ได้รับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ก็จะถูกนำไปแบ่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของเงินปันผล หรือราคาส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นของกองทุน ผู้ลงทุนจึงมีฐานะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางอ้อมโดยผ่านการถือหน่วยลงทุน เรื่องที่ควรรู้ก่อนการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนนั้นมีให้เลือกด้วยกันหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่นสนามบิน อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ศูนย์การจัดแสดงสินค้า ศูนย์ประชุม โกดังหรือคลังเก็บสินค้า โรงแรม สถานที่พักตากอากาศ เป็นต้น โดยเมื่อระดมทุนเสร็จแล้วก็จะปิดกองทุน หมายความว่าเปิดให้จองซื้อเพียงครั้งเดียวเมื่อจัดตั้งโครงการ (IPO) และนำไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเหล่า กองทุนรวมของ บลจ.ต่างๆก็จะนำเงินทุนไปซื้อหน่วยลงทุนเพื่อร่วมทุนกับกองทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นๆ และนำมาขายเป็นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละบลจ. ให้กับประชาชนรายย่อยแบบเราต่อไป  โดยในปัจจุบันนี้เนื่องจากข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ไม่อนุญาติให้จัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ขึ้นใหม่ในตลาดหลักทรัพย์อีก แต่ก็ยังมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองเดิมๆที่ยังเปิดให้นักลงทุนได้เข้าไปลงทุนอยู่ และยังมีกองทุนรวมที่มีลักษณะคล้ายกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์นั่นคือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure Fund) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ระบบขนส่งทางราง โรงไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม ระบบประปา ถนน ทางด่วน สนามบิน ฯลฯ บลจ.ต่างๆรวมทั้งนักลงทุนจึงเรียกกองทุนชนิดนี้ว่าเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน โดยการเลือกลงทุนกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์นั้นก็แล้วแต่ว่านักลงทุนจะชอบอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานแบบไหนซึ่งลักษณะการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนก็เปรียบเสมือนเราเข้าไปซื้อกิจการนั้นเอง เช่น หากจะลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในห้างสรรพสินค้าก็จะต้องดูทำเลที่ตั้ง […]